WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<6789
10
11121314>>>>|

Trwa nabór farmaceutów chętnych do przeszkolenia się z zasad wykonywania szczepień przeciw COVID-19

Informujemy, że w dalszym ciągu trwa przyjmowanie zgłoszeń farmaceutów chętnych do odbycia szkolenia z zakresu wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego wyznaczyło kolejny termin szkolenia teoretycznego z wykonywania szczepień przeciw COVID-19, które będzie przeprowadzone w dniach 15 -19.04.2021. Uprzejmie prosimy o dostarczenie do  o biura OIA w Białymstoku, ul. Zamenhofa 27 (osobiście, pocztą tradycyjną lub wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na korytarzu przed wejściem do biura Izby) oryginałów oświadczeń farmaceutów Nie będą przyjmowane zgody wysłane pocztą elektroniczną. Wzór oświadczenia do pobrania

Data publikacji: 2021-04-08

Składki członkowskie.

Uprzejmie informujemy, że 16 kwietnia 2021 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. 2021 poz. 97). Nowelizuje ona zapis w ustawie o izbach aptekarskich dotyczący sytuacji, w której farmaceuta posiadający Prawo Wykonywania Zawodu może być skreślony z rejestru farmaceutów.

Art. 82. Zmienia brzmienie art. 8 f ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, który określa, kiedy można skreślić farmaceutów z rejestru prowadzonego przez okręgową radę aptekarską. Taki przypadek następuje wskutek nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące. (art. 8f ust.1 pkt. 5).

Art. 25. Ustawy o zawodzie farmaceuty uzależnia wykonywanie zawodu od wpisu do rejestru farmaceutów, który prowadzi okręgowa rada aptekarska (Art. 25.Zawód farmaceuty może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.)

W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie, czy nie zalegacie Państwo z płatnościami, a jeżeli ma to miejsce – uregulowanie zadłużenia nie później niż do dnia wejścia w życie ustawy, tj.16.04.2021.

Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie podjęciem przez Okręgową Radę Aptekarską w Białymstoku uchwały o skreśleniu z rejestru farmaceutów, a co za tym idzie niemożnością wykonywania zawodu, tj. realizacji recept w aptekach, sprawowania funkcji kierownika apteki lub osoby odpowiedzialnej w hurtowni, podpisywanie zestawień refundacyjnych, wystawiania recept farmaceutycznych oraz recept pro familia i pro auctore, etc.

Jednocześnie przypominamy, że składki należy opłacać do 20-go dnia każdego miesiąca. Informacje na temat zaległości można uzyskać w naszym biurze drogą telefoniczną 85 732-52-75, 740-60-72 lub wysyłając zapytanie na adres biuro@oiab.com.pl

Data publikacji: 2021-04-06

Dodatkowy nabór na szkolenie ze szczepień przeciwko COVID-19

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przekazało informację, że w związku z kolejnymi zapytaniami farmaceutów o możliwość uczestnictwa w szkoleniu z wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 został wyznaczony kolejny termin kursu teoretycznego, który odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2021 r. Uprzejmie prosimy o dostarczenie do  o biura OIA w Białymstoku, ul. Zamenhofa 27 (osobiście, pocztą tradycyjną lub wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na korytarzu przed wejściem do biura Izby) oryginałów oświadczeń farmaceutów do dnia 06 kwietnia 2021r.  Nie będą przyjmowane zgody wysłane pocztą elektroniczną. Wzór oświadczenia do pobrania

Data publikacji: 2021-03-31

Dyżury nocne aptek w Łomży...spór narasta...

Na całym świecie Covid przeorał nasze dotychczasowe przyzwyczajenia. Nikt z nas nie żyje tak, jak wcześniej. Nadmiar dodatkowej pracy, w tym dot. zabezpieczenia personelu aptek przed chorobą, a tym samym likwidacją dostępności do leków, jest mocno wyczerpujący fizycznie i psychicznie. Dotyczy to generalnie całego personelu ochrony zdrowia. Zewsząd spływają dla nich słowa podziękowania i wdzięczności. Ale nie z Łomży. Jakiekolwiek słowa oburzenia, które pod adresem tych zaangażowanych ludzi (a nie cyborgów, jak to celnie napisała zbulwersowana farmaceutka) kierują jacykolwiek politycy, są wyjątkowo nie na miejscu. Źle świadczą o polityku. Dotyczy to również prezydenta Łomży. Dlaczego ani on, ani Rada Miasta nie poszukali zachęt dla właścicieli aptek, żeby mogli znaleźć dodatkowych pracowników na dyżury?... Czytaj dalej...

Data publikacji: 2021-03-31

Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty - procedura przyznania.

W związku z panującą pandemią Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku informuje, że tymczasowo zmienia zasady składania dokumentów niezbędnych w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty .

 Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: kierownik.biura@oiab.com.pl  w postaci:

  • skanu wypełnionego kwestionariusza zgłoszeniowego w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty – proszę pobrać>>>,
  • skanu orzeczenia lekarskiego potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty wydanego dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku,
  • skanu dyplomu/zaświadcznia ukończenia studiów na kierunku farmacja,
  • skanu informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu lub taką informację uzyskaną drogą elektroniczną (https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web). Proszę przesłać całość tzn. trzy pliki: plik podpisu kwalifikowanego (.xades), plik .pdf oraz plik .xml,
  • skanu zdjęcia (paszportowego)

Oryginały dokumentów należy NIEZWŁOCZNIE dostarczyć do biura Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku, ul. Ludwika Zamenhofa 27; 15-435 Białystok.

Dokumenty w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu należy składać w izbie, na terenie której podejmuje się pracę.

Podstawa prawna: ustawa z dn. 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1419)

Wszystkich informacji dot. przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty udziela biuro Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku tel 85/7325 275, 85/7406 072; e-mail: biuro@oiab.com.pl 

Data publikacji: 2021-03-30

|<<<<6789
10
11121314>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO