WYBORY 2019
UBEZPIECZENIE
|<<<<110111112113
114
115116117118>>>>|

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-02

Apteka ma obowiązek zapewnienia pacjentom rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk

Informujemy, że zgodnie z §10 pkt 7 ppkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dz. U. 2020 poz. 566, apteki mają obowązek zapewnienia pacjentom rękawiczek jednorazwych lub środków do dezynfekcji rąk. Treść rozporządzenia...

Data publikacji: 2020-04-02

W godzinach 10.00 - 12.00 apteki będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

W rządowym Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano informację, że w godzinach 10.00 - 12.00 apteki będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia. Czytaj dalej ...

Podstawą prawną tej zmiany jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz.577/2020) Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-02

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie dostępności do produktów leczniczych Arechin i Plaquenil

Minister Zdrowia, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w Polsce, informuje że od dnia 2 kwietnia 2020 r. do odwołania, korzystając z uprawnień nadanych ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wprowadza reglamentację leków Arechin (Chloroquinum) i Plaquenil (Hydroxychloroquinum). Czytaj dalej....

Informacja dla farmaceutów ws. postępowania przy wydawaniu leków Arechin (Chloroquinum) i Plaquenil (Hydroxychloroquinum) ... Czytaj dalej ...

Data publikacji: 2020-04-02

Informacja dotycząca wystawiania, przez farmaceutów, recept farmaceutycznych oraz recept pro auctore i pro familiae.

W związku z wejściem w życie (z dniem 01.04.2020 r.) ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.z 2020 r. poz.567), farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu uzyskał możliwość wystawienia refundowanej recepty dla siebie (recepta „pro auctore”) lub swojej rodziny (recepta „pro familiae” dla osób wymienionych w art. 95b ust. 3 ustawy Prawo Farmaceutyczne - małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej) oraz recepty farmaceutycznej – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta.
1.    Recepta farmaceutyczna
Wystawienie e-recepty farmaceutycznej będzie możliwe wyłącznie elektronicznie, poprzez program apteczny. Każda taka recepta będzie musiała zostać podpisana elektronicznie. Stosowną instrukcję uzyskania certyfikat ZUS umożliwiającego dokonanie takiego podpisu przygotowało CSIOZ. Jest ona dostępna do pobrania poniżej:
PobieranieCertyfikatuFarmaceuta.pdf
Równocześnie firma Kamsoft przygotowała instrukcję dotyczącą procesu wystawienia e-recepty farmaceutycznej w programie aptecznym – można ją pobrać poniżej:
erecepta_farm.pdf
2.    Recepta „pro auctore” oraz „pro familiae”
Taką receptę będzie mógł wystawić każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu (niezależnie od miejsca zatrudnienia). Recepta farmaceutyczna (refundowana) będzie wystawiana w postaci elektronicznej, jednakże w przypadku braku dostępu farmaceuty do SIMu dozwolone będzie jej wystawienie w postaci papierowej.
Dodatkowe wymagania (wynikające z art. 96 ustawy Prawo Farmaceutyczne):
- recepta w postaci papierowej, po zrealizowaniu w aptece, podlega ewidencjonowaniu;
- recepta może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- na recepcie może zostać wypisana ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania. W przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego – ilość przeznaczoną do 60-dniowego stosowania (art. 96a ust. 4-5 ustawy Prawo Farmaceutyczne);
- Farmaceuta wystawiający recepty dla siebie oraz osób, o których mowa w art. 95b ust. 3 (dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej), jest zobowiązany do prowadzenia wykazu tych recept, zawierającego:
1) numer kolejny wpisu;
2) datę wystawienia recepty;
3) numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
5) międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;
6) postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;
7) dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;
8) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;
9) sposób dawkowania.”;
- wystawienie recept „pro auctore” oraz „pro familiae” będzie możliwe poprzez system gabinetowy pod adresem https://gabinet.gov.pl

Data publikacji: 2020-04-01

|<<<<110111112113
114
115116117118>>>>|
Aktualności |  Biuro Izby |  Organy |  Ogłoszenia |  Szkolenia |  Linki |  Kontakt |  Publikacje |  Biblioteka |  Archiwum |  RODO