POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

 ( Rozporządzenie MZ z dnia 15 maja 2003 r w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów)

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest odrębnie dla specjalizacji podstawowej z farmacji aptecznej i uzupełniającej (dla farmaceutów 
posiadających pierwszy stopień specjalizacji uzyskany na podstawie dotychczasowych przepisów).

Postępowanie kwalifikacyjne zarówno dla specjalizacji podstawowej jak i uzupełniającej obejmuje:
1. ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji
2. ocenę udokumentowanych osiągnięć zawodowych i naukowych farmaceuty w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych 
miejsc szkoleniowych (liczba osób, które mogą rozpocząć specjalizację zgodnie z programem w danej jednostce szkolącej jest ustalana i podawana 
do publicznej wiadomości corocznie)
3. ocenę udokumentowanych osiągnięć zawodowych i naukowych farmaceuty wyraża się w punktach od 1 do 10 wg następującej punktacji:
a) tytuł naukowy                                              10 pkt.
b) stopień naukowy dr hab.                                9 pkt.
c) stopień naukowy dr                                        8 pkt.
d) tytuł specjalisty                                             7 pkt
e) specjalizacja I stopnia                                    6 pkt
f) publikacja jednej pracy oryginalnej                5 pkt.
g) publikacja jednej pracy poglądowej               4 pkt.
h) Pozostałe osiągnięcia naukowe i zawodowe  3 pkt.
Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi sumę liczby punktów uzyskanych za ocenę osiągnięć zawodowych i naukowych.
4. W przypadku, gdy liczba farmaceutów wnioskujących o przystąpienie do specjalizacji
      przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych , do specjalizacji kwalifikuje  się 
      osoby, które uzyskały największą liczbę punktów.
5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej farmaceutów jednakowej liczby
punktów, kwalifikujących ich do ostatniego w kolejności miejsca, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dodatkowo rozmowę kwalifikacyjną 
dotyczącą prawno-etycznych aspektów pracy farmaceuty.
6. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni 
      od dnia określonego jako ostateczny termin składania wniosku o rozpoczęcie
      specjalizacji.
7. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna, powołana przez
kierownika jednostki szkolącej. W skład komisji wchodzą:
a) kierownik jednostki szkolącej, albo wskazana przez niego osoba
b) przedstawiciel jednostki szkolącej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy w dziedzinie właściwej dla danej specjalizacji
c) przedstawiciel właściwego ze względu na siedzibę jednostki szkolącej, wojewódzkiego ośrodka zdrowia publicznego
d) przedstawiciel okręgowej izby aptekarskiej właściwej ze względu na siedzibę jednostki szkolącej
e) konsultant wojewódzki w dziedzinie właściwej dla danej specjalności
8. Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając liczbę miejsc szkoleniowych, komisja sporządza listy 
farmaceutów zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji z farmacji  aptecznej i po wprowadzeniu kodu w miejsce danych osobowych, 
udostępnia je w siedzibie jednostki szkolącej i wojewódzkiego centrum zdrowia publicznego właściwego ze względu na siedzibę jednostki szkolącej.
9. Kierownik jednostki szkolącej zawiera z farmaceutą zakwalifikowanym do 
      rozpoczęcia specjalizacji umowę o szkolenie, określającą wzajemne prawa i
      obowiązki wynikające z realizacji programu specjalizacji.
10. Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia specjalizacji, Wojewódzki Ośrodek   
      Zdrowia Publicznego wydaje kartę specjalizacji.
11. Karta specjalizacji z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia specjalizacji i stanowi podstawę przystąpienia do egzaminu państwowego.
12. Kierownik Studium ustala opłatę za postępowanie kwalifikacyjne uwzględniając
      wydatki związane z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego, a w
      szczególności z obsługą administracyjną postępowania kwalifikacyjnego.