Informacja 
w sprawie rozpoczynania specjalizacji z farmacji aptecznej i odbywania kursów w ramach szkolenia podyplomowego farmaceutów 
zatrudnionych w aptekach i hurtowniach far
maceutycznych.

Wszelkie sprawy w tym zakresie prowadzi powołane Uchwałą Senatu nr 10/2004 z dnia 30.03.2004 r. Studium Kształcenia Podyplomowego na 
Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku. 
Na podstawie art. 89a i art. 89e ustawy z dnia 6 września 2001 r.  Prawo farmaceutyczne  (Dz. U. Nr.126 poz. 1381) po rozpatrzeniu wniosku o 
udzielenie akredytacji oraz po dokonaniu oceny spełnienia określonych standardów kształcenia specjalizacyjnego farmaceutów, udzielono 
Wydziałowi Farmaceutycznemu akredytacji na prowadzenie specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej oraz na prowadzenie szkoleń w ramach 
kształcenia ciągłego farmaceutów (Certyfikat Akredytacyjny nr 9/04 z dnia 21 lipca 2004 r).

Poniżej podajemy adres, pod który należy kierować wszelkie zapytania oraz wnioski o rozpoczęcie specjalizacji z farmacji aptecznej jak i 
zgłoszenia na kursy w szkoleniu ciągłym.

STUDIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO NA WYDZIALE FARMACEUTYCZNYM AKADEMII MADYCZNEJ W 
BIAŁYMSTOKU

Adres :    15-089 Białystok, ul Kilińskiego 1
Kierownik Studium : dr n. farm. Elwira Telejko tel/fax.: (085) 748 56 16
Sekretariat : tel.: (085) 748 54 31; tel/fax.: (085) 748 54 88
 e-mail:      dziekfar@amb.edu.pl                      
Samodzielny referent: Danuta Chodecka

Na terenie naszego regionu specjalistą wojewódzkim d/s farmacji aptecznej jest:
Dr n. farm. Elwira Telejko
Zakład Farmacji Stosowanej 
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej
Białystok, ul Mickiewicza 2c
Tel/fax: (085) 748 54 88

Funkcję specjalisty krajowego d/s farmacji aptecznej pełni:
Prof. dr hab. Renata Jachowicz
Kierownik Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Wydziału farmaceutycznego
Collegium Medicum UJ
30-688 Kraków ul. Medyczna 9
tel/fax (0-12) 657 05 6

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne w naborze zimowym wynosi 70 zł.
Należy ją wpłacić na konto: 
Akademia Medyczna, 15-089 Białystok, ul Kilińskiego 1
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I O w Białymstoku
Nr 14 1060 0076 0000 4011 5000 0148

Informujemy także, że zgodnie z ustawą  Prawo Farmaceutyczne , uczestnik kursów odbywanych w ramach kształcenia ciągłego farmaceutów, 
ponosi osobiście koszty tego szkolenia.
Opłata za 1 godzinę szkolenia w roku 2004 wynosi 23 zł
Podstawa prawna:   9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w 
aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. (Dz.U. z 2003r, Nr 132, poz 1238).

DOKUMENTY WYMAGANE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI Z  FARMACJI APTECZNEJ :

1.  Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa wniosek o rozpoczęcie
     specjalizacji*
2.   Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, dołącza się:
-     odpis dyplomu szkoły wyższej
-     kserokopię dokumentu  Prawo wykonywania zawodu farmaceuty 
-     dokument potwierdzający co najmniej roczny staż pracy w zawodzie farmaceuty.
- dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.
- kserokopię dyplomu pierwszego stopnia specjalizacji (dotyczy osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji uzupełniającej)

* wniosek składa się w terminie do dnia 15 grudnia albo do dnia 1 czerwca każdego roku.