ul. Ludwika Zamenhofa 27,
15-435 Białystok
e-mail:
biuro@oiab.com.pl
telefon: tel./fax
+48 85 732 52 75
tel
+48 85 740 60 72
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku

Regulamin

Załącznik do uchwały Nr 436/VIII/2022 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku 
z dnia 13 grudnia  2022 r.

REGULAMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZEŃ 
NA STRONIE INTERNETOWEJ 
OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ  W BIAŁYMSTOKU

1. Niniejszy regulamin określa warunki zamieszczenia ogłoszeń na stronie internetowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku w trzech kategoriach: a. ogłoszeń  o pracę dla pracowników aptek, hurtowni farmaceutycznych, firm farmaceutycznych, uczelni, inspekcji farmaceutycznej itp. 

b. ogłoszeń dotyczących nieruchomości, 

c. drobnych ogłoszeń.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 

a) ogłoszeniodawcy – jest nim:

- osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, zamawiającą odpłatną publikację ogłoszenia na stronie internetowej www.oiab.com.pl lub 

b) Izbie – jest nią Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku właściciel strony internetowej www.oiab.com.pl 

c) stronie internetowej – jest nią strona internetowa Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku pod adresem www. oiab.com.pl 

d) ogłoszeniu w przedmiocie nieruchomości – jest nim ogłoszenie dotyczące nieruchomości przeznaczonej na działalność farmaceutyczną (aptekę, hurtownię farmaceutyczną , itd.) niezależnie od rodzaju nieruchomości (lokal mieszkalny, lokal użytkowy, dom wolnostojący, działka gruntu , itd.) oraz niezależnie czy dotyczy umowy jej sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu , itd.

e) ogłoszeniu drobnym – jest nim ogłoszenie dotyczące innych spraw aniżeli sprawy należące do pierwszej lub drugiej kategorii.

3. Na stronie internetowej publikowane są wyłącznie ogłoszenia należące do jednej z trzech kategorii o jakich mowa w pkt. 1. Regulaminu.

4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o ogłoszeniu jest nim każde ogłoszenie, zlecane 

Izbie lub już publikowane na stronie internetowej, niezależnie od kategorii, do jakiej 

należy.

5. Za publikację ogłoszenia o poszukiwaniu pracownika, Ogłoszeniodawca ponosi opłatę 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych) netto, naliczaną odrębnie za każde stanowisko pracy lub miejsce pracy. W przypadku zlecenia jednego ogłoszenia dotyczącego jednocześnie kilku stanowisk pracy lub miejsc pracy, Ogłoszeniodawca uiszcza opłatę stanowiącą iloczyn kwoty o jakiej mowa w zdaniu poprzednim i liczby miejsc lub stanowisk pracy określonych w ogłoszeniu.

6. Za publikację ogłoszenia w przedmiocie nieruchomości, Ogłoszeniodawca ponosi opłatę 270,00 (dwieście siedemdziesiąt złotych) netto, naliczaną odrębnie za każdą nieruchomość. W przypadku zlecenia jednego ogłoszenia dotyczącego jednocześnie kilku nieruchomości, Ogłoszeniodawca uiszcza opłatę stanowiącą iloczyn kwoty o jakiej mowa w zdaniu poprzednim i liczby nieruchomości określonych w ogłoszeniu.

7. Za publikację ogłoszenia drobnego Ogłoszeniodawca ponosi opłatę 70,00 (siedemdziesiąt złotych) netto.

8. Opublikowanie ogłoszenia na stronie internetowej o poszukiwaniu pracy przez farmaceutę jest bezpłatne.

9. Przedmiotem ogłoszenia drobnego nie mogą być sprawy, które naruszają prawo lub dobre obyczaje i musi być ono związane z farmacją.

10. W celu zamieszczenia ogłoszenia, Ogłoszeniodawca przesyła jego treść na adres: biuro@oiab.com.pl lub na adres Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku ul. Ludwika Zamenhofa 27; 15-435 Białystok wskazując jednocześnie, w którym dziale ogłoszenie ma zostać umieszczone. Wraz z         treścią ogłoszenia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest przesłać swoje pełne dane kontaktowe (pełna nazwa, adres, numer NIP, telefon kontaktowy, adres email) oraz dodatkowo dane do otrzymania faktury, jeśli się różnią od danych kontaktowych. Ogłoszeniodawcy, o jakich mowa w pkt. 2 lit. a Regulaminu, przekazują wyłącznie swoje imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu kontaktowego. Formularz zawierający powyższe dane dostępny jest na stronie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku w zakładce ogłoszenia.

11. Ogłoszenie musi zawierać wyłącznie polskie znaki. Nie ma możliwość złożenia ogłoszenia telefonicznie.

12. Po otrzymaniu treści ogłoszenia i danych do wystawienia faktury, Izba przesyła na adres mailowy Ogłoszeniodawcy fakturę proforma.

13. Ogłoszenie zamieszczane jest w jednym z trzech działów: ogłoszenia o pracę, ogłoszenia w przedmiocie nieruchomości, ogłoszenia drobne.

14. Warunkiem zamieszczenia ogłoszenia jest uprzednie uiszczenie przez Ogłoszeniodawcę opłaty za ogłoszenie.

15. W przypadku zlecenia Izbie zamieszczenia jednocześnie ogłoszeń z kilku kategorii, warunkiem umieszczenia przez Izbę ogłoszeń jest uiszczenie przez Ogłoszeniodawcę pełnej opłaty za wszystkie ogłoszenia.

16. Izba zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zapłaty za fakturę proforma.  W terminie 7 dni od daty otrzymania zapłaty Izba wysyła Ogłoszeniodawcy fakturę na wskazany przez niego adres e-mail. 

17. W przypadku otrzymania treści ogłoszenia i braku zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania treści ogłoszenia przez Izbę, uznaje się, że zlecający zrezygnował  z publikacji ogłoszenia.

18. Ogłoszenie publikowane jest przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

19. Istnieje możliwość przedłużenia publikacji ogłoszenia na kolejne 14 dniowe okresy. Opłata za przedłużenie ogłoszenia, w zależności od kategorii ogłoszenia wynosi: 

a) 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) netto za jedno przedłużenie  publikacji ogłoszenia o pracę; 

b) 150,00 (sto pięćdziesiąt złotych) netto za jedno przedłużenie publikacji ogłoszenia w przedmiocie nieruchomości;

c) 50,00 (pięćdziesiąt złotych) netto za jedno przedłużenie publikacji ogłoszenia drobnego.

20. Warunkiem przedłużenia publikacji ogłoszenia jest poinformowanie  Izby oraz uiszczenie opłaty w trakcie  publikacji ogłoszenia. Zgłoszenie przedłużenia publikacji ogłoszenia, które wpłynęło do Izby po okresie jego  uprzednio opłaconej publikacji, traktowane będzie, jako nowe ogłoszenie.

21. Po upływie okresu na jaki ogłoszenie zostało zamieszczone, jest ono automatycznie usuwane ze strony internetowej.

22. Przekazując Izbie swoje dane, Ogłoszeniodawca upoważnia Izbę do ich wykorzystania w celu zamieszczenia ogłoszenia i związanych z tym rozliczeń. 

23. Dane osobowe Ogłoszeniodawcy jako osoby prywatnej będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyłącznie w celu związanym z zamieszczeniem ogłoszenia. Zwracając się do Izby z wnioskiem o zamieszczenie ogłoszenia Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Ogłoszeniodawcy  przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawienia. Administratorem danych osobowych Ogłoszeniodawców jest Izba.

24. Izba nie odpowiada za prawdziwość danych zawartych w ogłoszeniu.

25. Izba ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia bez podania przyczyny. 

26. Izba ma prawo dokonywania korekt w treści ogłoszenia, jeśli jest ono napisane niezgodnie z zasadami pisowni polskiej. 

27. Izba nie odpowiada za przerwy w działaniu strony internetowej spowodowane przyczynami niezależnymi od Izby.

28. Zlecając ogłoszenie Izbie, ogłoszeniodawca  oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje jego warunki.

29. Wszelkie pytania dotyczące obowiązywania niniejszego Regulaminu należy kierować na adres biuro@oiab.com.pl. Wszelkie spory na tle niniejszego Regulaminu lub dotyczące zlecenia ogłoszenia, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Izby.

30. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

31. Regulamin dostępny jest w siedzibie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku przy ul. Ludwika Zamenhofa 27 oraz na stronie internetowej www.oiab.com.pl 

32. Izba zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania, o tym fakcie Ogłoszeniodawców. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.oiab.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że do ogłoszeń opłaconych, a jeszcze nie opublikowanych, zastosowanie mają przepisy Regulaminu przed zmianą. Zmiany Regulaminu wymagają dla  swej ważności uchwały Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku bądź jej Prezydium .

33. Przedłużenie publikacji ogłoszeń umieszczonych na stronie internetowej w momencie zmiany Regulaminu, następuje na wcześniejszych zasadach, chyba, że nowe są korzystniejsze dla Ogłoszeniodawcy.

34. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku.