ul. Ludwika Zamenhofa 27,
15-435 Białystok
e-mail:
biuro@oiab.com.pl
telefon: tel./fax
+48 85 732 52 75
tel
+48 85 740 60 72
Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC farmaceuty

Polisa Ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Nr 436000314219 na okres 01/04/2023, 00:00 do 31/01/2024 r., 23:59

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:

Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty

ZAKRES TERYTORIALNY:

Teren RP

SUMA GWARANCYJNA:

200 000 PLN na jedno zdarzenie

oraz

4 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia

UBEZPIECZYCIEL:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA

ul. Hestii 1

81-731 Sopot

BROKER:

Mentor S.A.
Biuro Produktów Masowych i Affinity
ul. Szosa Chełmińska 177-181
87-100 Toruń
tel. +48 56 669 32 78
www.mentor.pl

OSOBY DO KONTAKTU:

Piotr Gnat nr tel.: 56 669 32 78, e-mail: piotr.gnat@mentor.pl

Michał Olejnik nr tel.: 56 669 33 07, e-mail: michal.olejnik@mentor.pl

UBEZPIECZAJĄCY:

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku

ul. Zamenhofa 27

15-435 Białystok

UBEZPIECZENI:

wszyscy farmaceuci członkowie Okręgowej Izb Aptekarskiej w Białymstoku, którzy nie zalegają z opłacaniem składki członkowskiej na rzecz samorządu. 

OKRES UBEZPIECZENIA:

Od 01 kwietnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

UBEZPIECZENIE W RAMACH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH:

W 2023 r. Izba przedłużyła ochronę dla swoich Członków w zakresie ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty.

Ubezpieczenie obejmuje w swym zakresie również kwalifikację i wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzonych przez uprawnionych farmaceutów. Ubezpieczenie jest pokrywane z budżetu izby i nie wymaga od Członków dodatkowych opłat. Ubezpieczenie zostało wynegocjowane we współpracy z brokerem Mentor S.A. specjalizującym się m.in. w programach dla samorządów zawodowych. Ubezpieczycielem jest STU ERGO Hestia S.A.

Zakres ubezpieczenia OC farmaceuty obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim w ramach wykonywanych przez członka Izby czynności zawodowych (wykonywania zawodu farmaceuty), w szczególności:

1) wynikających z Ustawy z dnia 10 grudnia 2021 roku o zawodzie farmaceuty, w tym:

·         polegających na sprawowaniu opieki farmaceutycznej w rozumieniu art.4 ust.2 ww Ustawy

·         polegających na udzielaniu usług farmaceutycznych, o których mowa w art.4 ust.3 ww Ustawy,

·         polegających na wykonywaniu zadań zawodowych określonych w art.4 ust.4 ww Ustawy

·         polegających na wykonywaniu czynności określonych w art. 4 ust. 5 ww Ustawy

2) wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne , w tym art. 86 ust. 8a oraz art. 96 ust. 4

3) wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

4) wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 – z zastrzeżeniem, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są czynności, co do których istnieje obowiązek zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na podstawie odrębnych przepisów prawa;

 Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w mieniu i na osobie :

·         związane z wydaniem leku innego niż zamówiony,

·         związane z wydaniem leku innego niż na recepcie z powodu nieprawidłowo odczytanej recepty lekarskiej,

·         związane z wydaniem leku przeterminowanego, zepsutego, źle przechowywanego,

·         związane z wydaniem leku w innej dawce niż przepisana na recepcie,

·         w zakresie leków przygotowywanych (OC za produkt),

·         wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,

·         z tytułu wykonywania szczepień przez farmaceutów, w tym przeciwko COVID-19 oraz grypie (w tym wykonywanie szczepień poza miejscem zatrudnienia w ramach umowy z pracodawcą),

·         w związku z wykonywaniem testów i wymazów przeciwko COVID-19,

·         wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i wykorzystywanym w niej mieniem (z włączeniem OC najemcy nieruchomości/ruchomości)

·         wyrządzone przez pracowników/ podwykonawców Ubezpieczonego bez prawa regresu, w tym szkody wyrządzone przez osoby odbywające u Ubezpieczonego pod jego kierownictwem praktyki zawodowe (wolontariuszy, rezydentów itp.)

·         wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej

·         spowodowane uchybieniami natury organizacyjnej, administracyjnej, porządkowej

·         wyrządzone osobom bliskim Ubezpieczonego

·         wyrządzone pracodawcy Ubezpieczonego, w tym szkody w mieniu pracodawcy z wyłączeniem szkód w pojazdach mechanicznych oraz wartościach pieniężnych

·         szkody w mieniu osobistego użytku stanowiące własność pacjentów

Ponadto ochroną ubezpieczeniową objęta jest również sprzedaż wysyłkowa produktów. Definicja produktu:

Produkt - rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą; produktem w rozumieniu OWU jest:

·         każdy produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne niezależnie od jego postaci (gotowy, apteczny, recepturowy itd.) oraz jego charakteru (roślinny, homeopatyczny itd.),

·         parafarmaceutyk, przez który rozumie się środek o właściwościach zbliżonych do właściwego leku, sprzedany bez recepty, wytworzony najczęściej z surowców naturalnych, o łagodnym działaniu leczniczym lub profilaktycznym,

·         wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne,

·         wyrób kosmetyczny i toaletowy, wprowadzony do obrotu w ramach działalności apteki,

·         środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

·         suplementy diety.

Szczegółowe informacje dot. ubezpieczenia, w tym warunki ochrony oraz polisa, dostępne są w siedzibie Izby.


UBEZPIECZENIA FAKULTATYWNE

Istnieje możliwość doubezpieczenia i rozszerzenia swojej ochrony o:

a)    Ubezpieczenie OC farmaceuty nadwyżkowe (podwyższające sumę gwarancyjną)

b)    Ubezpieczenie NNW z klauzulami:

a.    Ryzyka zakażenia HIV/WZW (potocznie nazywana „od zakłuć”)

b.    Na wypadek niezdolności do pracy

c.    Agresji pacjenta

c)    IoT SMART Apteka – nowość! Sensory dla właścicieli aptek 

Dokumenty do pobrania:

- Wniosek o do ubezpieczenia

 Informacje o ubezpieczeniach wraz z OWU

 

Kontakt:

W celu uzyskania informacji dotyczącej ochrony, doubezpieczenia na indywidualny wniosek farmaceuty oraz uzyskania pomocy w procesie zgłaszania szkody, proszę o kontakt z:

- Piotr Gnat (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 32 78, e-mail: Piotr.gnat@mentor.pl

- Michał Olejnik (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 33 07, e-mail: michal.olejnik@mentor.pl

W razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego [roszczenia] – Farmaceuta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela - ERGO HESTIĘ lub skontaktować się z opiekunem programu po stronie brokera Mentor S.A. - Piotr.gnat@mentor.pl

 

Zgłaszanie szkód

Infolinia Ubezpieczyciela pod numerem 801 107 107, 58 555 55 55;

pisemnie drogą faksową 58 555 60 61;

pisemnie na adres „Biuro Likwidacji Szkód, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń, ul. Hestii 1, 80-371 Sopot”;

pisemnie z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Ubezpieczyciela  https://www.ergohestia.pl/pomoc/formularze/zglos-szkode/szkoda-osobowa.html

 

Pliki do pobrania:

 

1. Druki zgłoszenia szkód:

- Instrukcja zgłoszenia szkody  ...do pobrania...

- Druk zgłoszenia szkody OC ...do pobrania...

2. Oświadczenie Administratora Danych Osobowych ... do pobrania...